Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự ĐHCĐTN 2022. Ngày ĐKCC: 24/03/2022 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự ĐHCĐTN 2022. Ngày ĐKCC: 24/03/2022 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành CP kèm Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức trao quà Chương trình Tế sum vầy năm 2022 Báo cáo quản trị công ty năm 2021 Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần xây dựng và giao thông Bình Dương năm 2022 Giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2021 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Thị Diệu Thanh Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Thị Diệu Thanh Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT Công bố Nghị quyết số 9 về việc thành lập công ty con Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021 Giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2021 Báo cáo tài chính bán niên 2021 Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 Giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2021 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 Thông báo của Sở GD CK TPHCM về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt. Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận CÔNG TY CP XD & GT BD ký Hợp đồng kiểm toán soát xét BCTC bán niên 2021 và BCTC kết thúc năm 2021 NQ HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT v/v chia cổ tức 2020. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021 Công bố thông tin Điều lệ Công ty ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 Công ty cổ phần xây dựng và giao thông Bình Dương công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021 Công ty cổ phần xây dựng và giao thông Bình Dương công vố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021 Công ty cổ phần xây dựng và giao thông Binh Dương công bố thông tin Nghị quyết Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021 Giải trình KQKD quý 1 năm.2021 Công bố thông tin BCTC quý 1.2021 Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020. Công bố thông tin tài liệu ĐHCĐTN 2021 CBTT Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT v/v thành lập ban kiểm toán nội bộ + bổ nhiệm trưởng ban. Thay đổi giấy ĐKKD do tăng vốn điều lệ Thông báo v/v niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Sở GD CK TPHCM. Ngày giao dịch bổ sung : 30/03/2021 Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM V/V thay đổi đăng ký niêm yết Giải trình kết quả kinh doanh năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng CBTT thay đổi Điều lệ công ty do tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. Hưởng ứng "Tuần lễ mặc áo dài" do hội phụ nữ Việt Nam phát động mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch CP của người có liên quan người nội bộ đã CBTT ngày 05/02/2021. Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT V/V thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN 2021 HỘI THAO BCE MỞ RỘNG NĂM 2021 CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH. CBTT NQ số 04/2021/NQ-HĐQT v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT v/v phân phối số cổ phẩn chưa bán hết trong đợt đấu giá cổ phần Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Báo cáo quản trị công ty năm 2020. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 Becamex BCE công bồ thông tin Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 12/01/2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐQT V/V thông qua giá khởi điểm đấu giá cổ phiếu công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT V/V thông qua Quy chế đấu giá cổ phiếu công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) tại Sở GD CK TPHCM Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng Hội nghị Người Lao động năm 2020 Giải trình KQKD quý 3 năm.2020 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Thông báo của Sở GDCKTPHCM v/v ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2020; Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/09/2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2019. Ngày ĐKCC: 04/09/2020. Ngày thanh toán: 24/09/2020 Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2020 BCTC soát xét bán niên 2020 Thông báo chốt danh sách CĐ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng : 04/09/2020 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 CBTT v/v ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2020 Công bố thông tin v/v người được ủy quyền công bố thông tin Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020 BCTC quý 1.2020 Giải trình KQKD quý 1.2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 15/04/2020 v/v thoái vốn đầu tư tại CTY CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản. Công bố Biên bản đại hội và Nghị quyết cổ đông Báo cáo thường niên 2019 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT v/v thông qua kết quả KD năm 2019 Thông báo về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020 Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2020 Thông báo chốt danh sách dự ĐHCĐTN năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 Bao cáo tài chính quý 4 Giải trình KQKD quy4 năm.2019 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách dự ĐHCĐ năm 2020 Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2019 Giải trình kết quả kinh doanh quý 3 2019 Nghị quyết về việc vay vốn Báo cáo Tài chính bán niên năm 2019 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2019 Giải trình kết quả kinh doanh quý 2 2019 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt CBTT ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông 2019 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2019 Giải trình kqkd quý 1 năm 2019 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 Công bố báo cáo thường niên 2018 Công bố Tài liệu Đại hội Cổ đông 2019 Thông báo chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐTN năm 2019 Công bố nghị quyết số 1 năm 2019 Báo cáo quản trị công ty năm 2018 Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2018 Khởi công xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật Giai Đoạn II của Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Phú Đỉnh. Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2018 Nghị quyết số 4 năm 2018 Báo cáo Tài chính giữa năm năm 2018 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm Giải trình KQKD quý 2 2018 Công bố báo cáo tài chính quý 2 2018 Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT v/v chốt danh sách chia cổ tức năm 2017 Công bố chọn đơn vị kiểm toán 2018 Giải trình KQKD quý 1.2018 Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2018 Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018. Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) công bố biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018. Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 Công bố Báo cáo thường niên năm 2017 Công bố tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Báo cáo tài chính năm 2017 Công bố nghị quyết số 2 của HĐQT năm 2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018. Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT V/V tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 BCTC quý 4/2017 + giải trình kết quả kinh doanh quý 4 Công ty Becamex BCE công bố Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT + Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT Hội Thao chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2017 Đại Hội Công Đoàn Becamex BCE Lần Thứ 5 ( 2017-2020) BCTC quý 3/2017 + giải trình kết quả kinh doanh quý 3 Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2017 Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 và công bố danh sách cổ đông nội bộ

Công trình xây dựng